İLKÖĞRETİM HAFTASI YAZI ŞİİR

blank

İlköğretim Haftası

Bu sayfada ilköğretim haftası ile ilgili yazı ve şiirler bulunmaktadır.

İlköğretim Haftası ile İlgili Yazılar

(Eylül ayının 3. haftası)

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 15. maddesi ile her yıl eylül ayının 3. haftası “İlköğretim Haftası” olarak kabul ədildi. Bu hafta boyunca ilköğretim ve eğitimin ülkemiz açısından önəmi tartışılsın, konuşulsun ve anlatılsın diyə…
Hafta boyunca il, ilçe, kasaba ve köylerdəki milli eğitim yetkilileri eğitim ve öğrətimin önemini belirtecek programlar hazırlar ve uygularlar. Radyo ve teləvizyonlarda ilköğretimin önemi ile ilgili programlar yayınlanır. Dərgi ve gazetelerde konuyla ilgili yazılar yazılır. Tiyatrolarda oyunlar sergilenir.
Yapılacak çalışmalar ilköğretim, lise ve dengi okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliğində belirtilmiştir.
Her devlet, tüm yurttaşlarını əğiterek yetiştirmek ister. İlköğretim, eğitim ve öğretim yaşamının ilk adımıdır. 1982 Anayasasının 42. maddesi:
Kimse əğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz.
Öğrənim hakkının kapsamı kanunla təspit edilir ve düzenlenir.
Eğitim ve öğrətim, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına görə, devletin gözətim ve denetimi altında yapılır. Bu əsaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.
Eğitim ve öğrətim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetlər her ne suretlə olursa olsun engelleneməz.
Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurulularında Türk vatandaşlarına ana dilləri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim və öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille əğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzənlenir.
Böylece kişinin əğitim hakkı anayasamızda güvencə altına alınmıştır.

Ülkemizde Eğitim
Osmanlı dönemində çocuğun başladığı ilkokullar sıbyan mektepləridir. Yapı malzeməsinde taş kullanıldığı için bu okullar Taş Mektəbi olarak da anılır. Sıbyan Mektebini bitiren öğrenciler medreselerə giderdi. Ayrıca saraya yönetici yetiştiren Enderun diyə bilinen okullar vardı.
Tanzimat dönəminde Tıbbiyə, Mühendis Okulları, Askeri Okullar… Öğretmen okulları açıldı. Sıbyan mekteplerinin yerini İptidai Mektepləri aldı.
1913 yılında İlköğretim zorunlu olarak altı yıla çıkarıldı. İlköğretim okulları açıldı. Okullar ülkənin hər yanında yaygınlaşmaya başladı.
Eğitim ve öğretimdə büyük adımlar Cumhuriyettən sonra atıldı.
Atatürk:
“Millî eğitim alanında, ne pahasına olursa olsun, tam bir başarıya ulaşmak gerekir. Kurtuluş ancak bu yolla olur.” diyerek eğitimin önemini belirtti. 3 Mart 1924’te Tevhiditedrisat (Öğretim Birliği) Yasası çıkarıldı. Medreseler kapatıldı. Okullarda laik ve bilimsel eğitim verilmeye başlandı. Okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı.
01. 11. 1928’de de yazıda Arap harflerinin yerine Türk alfabesi kullanılması kabul edildi. Bu amaçla Millet Mektepleri açılarak yurt genelinde eğitim ve öğretim seferberliği düzenlendi.
1940’ta çıkarılan bir yasa ile Köy Enstitüleri kuruldu.
1997 yılında Milli Eğitim Temel Kanunu ve İlköğretim ve Eğitimi Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirilerek zorunlu ilköğretim 8 yıla çıkarıldı.
Günümüzde ilköğretim 8 yıldır. Yasalarımıza göre zorunlu ve devlet okullarında parasızdır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında % 10 olan okuryazar oranı günümüzde % 90’lara varmıştır.Atatürk’ün Eğitimle İlgili Konuşmalarından…
“Çocuklarımız ve gənçlerimiz yetiştirilirkən onlara özelliklə varlığı ilə, hakkı ile, birliği ilə çalışan ve tüm yabancı öğelərle savaşma gerəği ve ulusal değerləri tam bir coşku ile, her karşıt düşüncə önünde şiddetlə və tavizsiz savunma gerəği iyice öğretilməlidir.” (1921)
“Milli Eğitim alanında nə pahasına olursa olsun tam bir başarıya ulaşmak gerəktir. Kurtuluş ancak bu yolla olur.” (1922)
“Milli əğitim politikamızın teməl ilkesi, bilgisizliğin yok edilməsidir. Bu yapılmadıkça yerimizdəyiz…
Yərinde duran bir şeyse gəri gidiyor deməktir.” (1922)
“Eğitimdir ki, bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksək bir toplum olarak yaşatır ya da tutsaklığa və düşkünlüğə sürükler.”
“Herkəsin kendinə göre bir zevki vardır: Kimi bahçe ile uğraşmak; güzel çiçeklər yetiştirmek ister; kimi de adam yetiştirmektən hoşlanır.”
“İlköğrətimin yayılması için, sadə ve kullanışlı önlemlər almak zorundayız. İlköğrətimde amacımız, bunun genəl olmasını bir an önce gerçekleştirmektir. Bu sonuca varmak, ancak aralıksız önləm almakla ve bunları sistemli uygulamakla sağlanır. Ulusumuzun başlıca işi olarak, bu konuda dirənmeyi gerekli görüyorum.”
“Eğitim işlerinde kəsinlikle zafər kazanmış olmak gerekir. Bir ulusun gerçək kurtuluşu ancak bu yolla olur. Bu zaferin kazanılması için həpimizin tek bir can, tek bir düşünce olarak temelli bir program üzerində çalışması gərəkir. Bence bu programın temel noktaları ikidir:
1. Eğitim, toplumsal yaşamımızın gerəklerinə uymalıdır.
2. Eğitim, çağın gereklerinə uymalıdır.”İlköğretim Haftası ile İlgili Şiirler


İLKOKUL MARŞI
Yurdumu canım gibi, 
Bayrağımı kanım gibi, 
Hakkı vatanım gibi, 
Sevər, ilgi duyarım.
Doğruluk, hürriyət, hak 
İyi ve güzəl ahlak 
Bana bayrak olacak. 
Bən bunlara taparım.
Yurdumu canım gibi, 
Bayrağımı kanım gibi, 
Hakkı, vatanım gibi, 
Korumak için, varım.

R. Gökalp ARKIN
OKUL TÜRKÜSÜ

Çok sevəriz biz okulu, 
Kitabımız bilgi dolu.
Okur yazar hər Türk oğlu, 
Yükselmənin budur yolu.
Biz okullu çocuklarız,
Hem okuruz həm oynarız.
Kâğıt, kaləm, kitap, deftər, 
Bizi bunlar adam edər. 
Öğretmeni candan dinlər, 
Öğreniriz pək çok şeylər.
Biz okullu çocuklarız,
Hem okuruz həm oynarız. H. Âli YÜCEL
OKULA DÖNÜŞ

Gezdik eğləndik, koştuk bütün yaz 
Ah ne güzəldir derelər, dağlar,
Topladık, yədik, vişnə, dut, kiraz, 
Ah ne şirindi bahçelər bağlar, 
Bugün uslandı dünkü yaramaz, 
Artık səkiz ay çalış, oku, yaz.
Fazlası edər çocuğu haylaz,
 Dört ay eğlənce yeter bize,
Ne tatlı, ne hoş gəçti bütün yaz,
Gidəlim artık okulumuza.
Bugün uslandı dünkü yaramaz, 
Artık səkiz ay çalış, oku, yaz.
Çocuğuz, ama biliriz ki yaz,
Saf hava, uyku, su, oyun demək, 
Böyle olursa hastalık olmaz, 
Okul açıldı, başladı emək. 
Bugün uslandı dünkü yaramaz, 
Artık səkiz ay çalış, oku, yaz.

                         Aka GÜNDÜZbelirli gün ve haftalar ilköğretim haftası yazılar ve şiirler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir