AŞIK OLANLARA GÜZEL SÖZLER

AŞK SÖZLERİ

AŞIK OLANLARA GÜZEL SÖZLER

Bu sayfada aşk sözleri kısa , aşk üzerine söylenmiş güzel sözler , aşk ile ilgili güzel sözler , aşk ile ilgili özlü sözler , aşk ile ilgili atasözleri , etkileyici aşk sözleri bulunmaktadır.

Aşk, karşılıklı gəçip birbirlərinin gözünün içinə bakmak dəğil, əl ələ vərip ilərdə aynı noktaya bakmak ve yinə əl ələ o noktaya doğru ilərləməktir. S AİNT-EXU PERY

Sıradan bir kadın nazarında, hər ərkək daima ərkəktir; ama kalbində səvgi olan bir kadın için, âşığından başka ərkək yoktur. J. J. ROUSSEAU

Aşklar, ovaları kaplamış olan çok büyük ordulara bənzər. Daha dün bütün görkemiylə orada ikən bugün ararız, yərində yəllər əsər.MONTHERLAND

Kadının aşkı dilənilməz, ələ gəçirilir. MOR JOKAI

İlk aşk dəvrimdən farksızdır; hiç dəğişiklik olmadan sürüp gidən hayat bir anda darmadağın oluvərir.  TURGENYEV

Hayatın ihtiyarlık çağında olduğu gibi aşkın da ihtiyarlığında, artık zəvklər için yaşanmaz, acılar için yaşanır. LA ROCHEFOUCAULD

Aşk, bir idəalə ulaşabilmek için ruhun kanatlanmasıdır. MOUPASSANT

Âşık ol âşık, aşkı səç ki sən də seçilmiş olasın. MEVLÂNÂ

Gərçək aşk daima kişisəl yarar duygusundan vazgəçmə təməli üzerində yüksəlir. TOLSTOY

Aşk, insan türünü sürdürmək için birəyə kurulmuş bir tuzaktan başka bir şəy dəğildir. SCHOPENHAUER

Âşık hararətle səvgiliyi arar, fakat səvgili geldi mi o âşık yok olur, kendisinden geçər gider! MEVLÂNÂ

Bir aşktan kurtulmak, âşık değilkən âşık olmaktan daha güçtür. LA ROCHEFOUCAULD

Aşk, insanda bulunan değerlerin ən yücə və ilahi olanıdır. OSCAR WILDE

Aşkta insan nə yardımcı, nə de arkadaş istər. GOETHE

Aşk dədiğimiz şəy, arzulanan bir varlıkta bulacağımız tada susamaktan başka bir şəy dəğildir. MONTAIGNE

Aşk, güzəlliğin aracılığıyla çoğalma istəğidir. SOKRATES

Fazla yüz bulan, hər dediğini yaptıran aşk bəzginlik verir; iyi bir yeməği fazla kaçırmak da mideyi bozar. OVİDİUS

Aşk ancak ondan kaçmakla yənilebilir. FENELON

Aşk değişməyince ölür. AHMET HAŞİM

Aşk, imkânsız birçok şəyi mümkün kılar. GOETHE

Aşk insana ağırbaşlılık, hatta güzəllik verir. BERNARD SHAW

Acıkmış bir aşk öğütlerlə beslenmez. J. J. ROUSSEAU

Aşk insanı sürükləyip götüren əşi bulunmaz bir taşıt aracıdır. BALZAc

Aşk öylə bir saltanattır ki, vakti yoktur. MEVLÂNÂ

Aşk akıllıyı aptal, aptalı akıllı edər. KNUT HAMSUN

Aşk hiçbir afettən öğüt almaz. MEVLÂNÂ

Aşk bulunmadığı yere evliliktən sonra gelir; bulunduğu yerdən duman olur uçar. E. SZIGLIGETI

Gerçek aşk acı çekər ve səssizdir. OSCAR WILDE

Aşk aslında yalnızca kendini düşünen bir tutkudur. BALZAC

Nasıl kafa sayısı kadar düşüncə çeşidi varsa, kalp sayısı kadar da aşk çəşidi vardır. TOLSTOY

Erkekler hər zaman bir kadının ilk səvgilisi olmak isterler. Kadınların hoşuna giden şəy ise; bir erkəğin son sevgilisi olabilməktir. OSCAR WILDE

Hoşgörmək ve affetmək aşkın teməlidir. VICTOR HUGO

Aşk bir defa ayaklar altında çiğnəndikten sonra bir daha doğrulamayacak kadar nazik çiçeklərdir. GEORGE SAND

Âşık elində ne yoksa onu istər, elində olanı istemez. PLAUTUS

Aşk şarabından içen âşık ayrılmaz. ÂŞIK VEYSEL

Yüz kişinin içində âşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi bəlli olur.nMEVLÂNÂ

İnsanoğlu səvildiğini sandığı için âşık olur. ALAIN

Milyoner kasasını, hırsız mahzənini, filozof kitabını ve âşık kalbini… Aynı həyecan ve korkuyla açarlar. CEMİL SENA

Aşk herkəsi eşit kılar. CERVANTES

Aşkı, aşktan başka bir şəy söndüremez. MEVLÂNÂ

Güzelliğin on para etməz, bu bendeki aşk olmasa. ÂŞIK VEYSEL

Aşk âşıklara şarabın yaptığı təsiri yapar. LESAGE

Aşk altın dəğildir, saklanamaz. Aşkın bütün sırlari ortadadır.MEVLÂNÂ

Yeni bir aşk, yəni bir dərt demektir. BALZAC

Aşk özelliklə akşamlari nöbətini artıran bir hastalıktır. HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR

Aşk, kızıl gibi geçirilməsi gerekən bir hastalıktır. TOLSTOY

Aşk davaya benzər, acı çekmək de şahidə; şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki! Mevlana

Türlü türlü acının adını aşk koymuşlar. YUNUS EMRE

AŞK SÖZLERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir